Welcome Гость | RSS
Main / Blog Registration Login
ՑԱՆԿ
«Աստվածամոր կերպարի մեջ կարելի է գտնել մարդու առաքինութ... 
+ 11.10.2013 +
Ծառայել պարտավոր են բոլորը 
+ 01.06.2014 +
«Բանտում էի, եւ ինձ այցի եկաք» 
+ 04.10.2013 +
Հուշիկ քայլերով 
+ 22.04.2013 +
ԱՄԵՆ ԴԵՊՔՈՒՄ…... 
+ 23.07.2013 +
Մեկնարկվեց «Ճանաչենք մեր եկեղեցին» ծրագրի երկրորդ փուլը 
+ 05.04.2014 +
Ծերունին ու երիտասարդը 
+ 25.06.2013 +
Եկեք դիմանանք 
+ 30.06.2013 +
Ժամանակների գնհատականը 
+ 15.08.2012 +
Խոկման արարողություն Բագրատ Սրբազանի քարոզխոսությամբ 
+ 30.06.2013 +
ՊԱՀՈՑ

Գլխավոր էջ » 2011 » Սեպտեմբեր » 28 » Ես աղոթում եմ միշտ
18:08
Ես աղոթում եմ միշտ

   ºë Ñ³Û ùñÇëïáÝÛ³ »Ù, áñÝ ³ÙµáÕç Ùïùáí áõ Ñá·áí ëÇñáõÙ  ¨ ѳí³ïáõÙ ¿ ²ëïÍáõÝ: ø³ÝÇ áñ ÙdzÛÝ ²ëïÍá ËáëùÝ áõ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ëáíáñ³óÝ»É ×Çßï ³åñ»É: öáñÓáõÙ »Ù Ñ»ï¨»É ¹ñ³Ýó áõ ³åñ»É ùñÇëïáÝÛ³ÛÇÝ í³Û»É ÏÛ³Ýùáí:

  ºë ùñÇëïáÝÛ³ »Ù, áñáíÑ»ï¨ ÇÙ ²ëïí³ÍÁ Ù»ñ ²ñ³ñÇãÝ ¿:  î»ñ ²ëïí³Í ³ë»Éáí ѳëϳÝáõÙ »Ýù ²ñ³ñÇã, áñÁ ëï»ÕÍ»É ¿ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÁ ï»ëÝáõÙ »Ýù Ù»ñ ßáõñçÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÝ ³Ý»ñ¨áõÛà ¿: àõëïÇ å»ïù ¿ ·Çï³Ïó»É, áñ ÙdzÛÝ ºñÏݳÛÇÝ ²ëïí³ÍÝ ¿ Ù»ñ î»ñÁ, áõ Ýñ³ ÷á˳ñ»Ý ãå»ïù ¿ ³ëïí³Í³óÝ»É Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ áõ ÷³éùÁ, ¨ ãß»Õí»É ×Çßï ׳ݳå³ñÑÇó` ѳÛïÝí»Éáí ³Õ³Ý¹³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ×Çñ³ÝÝ»ñáõÙ: ä»ïù ¿ ѳí³ï³Ýù ¨ ëáõñµ å³Ñ»Ýù Ù»ñ îÇñáç ËáëùÁ, ãùÝݳ¹³ï»Ýù ¨ ãÙ»Õ³¹ñ»Ýù: ÆÝãå»ë Ù»ñ ëáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã ѳÛñ³å»ïÝ ¿ ³ë»É. §Ð³í³ï³ó»ù êáõñµ ºññáñ¹áõÃÛ³ÝÁ, ÁݹáõÝ»ù ÙÇáõÃÛáõÝÝ ³ÝßßáõÝç ÉéáõÃÛ³Ùµ ¨ ѳí³ïáí: Ø»Ýù` ÑáÕ³å³ïÛ³Ý ³ñ³ñ³ÍÝ»ñë, ÇÝãå»±ë ϳñáÕ »Ýù ùÝÝ»É ²ÝÇٳݳÉÇÝ, ²ÝùÝÝ»ÉÇÝ ¨ ϳ٠²Ý׳ݳã»ÉÇ ´³ñÓñÛ³ÉÇÝ: Ø»Ýù, áñ ëÏǽµ »Ýù áõÝ»ó»É, ÇÝãå»ë ϳñáÕ »Ýù ùÝÝ»É ²ÝëÏǽµÇÝ, ²Ýѳë³Ý»ÉÇÇÝ ¦:

  ºë ùñÇëïáÝÛ³ »Ù, áñáíÑ»ï¨ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ïáõéù»ñ ã»Ù Ï»ñï»É, áñáíÑ»ï¨ Ïáõéù áõݻݳÉáí ÷áñÓáõÙ »ë ÝÙ³Ýí»É Ýñ³Ý, Ùáé³ÝáõÙ »ë ³Ù»Ý µ³Ý, ³Ý·³Ù ùá ëñµáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëûñ ß³ï»ñÝ »ñÏñå³·áõÙ »Ý ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÇ, »ñ·Çã-»ñ·ãáõÑÇÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ý·³Ù ÉÇÝáõÙ »Ý ¹»åù»ñ, »ñµ ¹ÇÙáõÙ »Ý ÇÝùÝùëå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ó³ÝϳݳÉáí ÝÙ³Ýí»É Çñ»Ýó ÏáõéùÇÝ` Ùáé³ÝáõÙ ë»÷³Ï³Ý »ë-Ç, áõ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ Ù»ñ ²ñ³ñãÇ Ù³ëÇÝ: ²ÝïáÝ ²Ý³å³ï³Ï³ÝÝ ³ë»É ¿. §àñï»Õ ¿É ÉÇÝ»ë, ÇÝã ¿É ³Ý»ë` ²ëïÍáõÝ ÙÇßï ³ãùǹ ³éç¨ áõÝ»óÇñ¦: àõëïÇ ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³É, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍÇ Ï³Ù ù³ÛÉÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³å³íÇÝ»É ²ëïÍáõÝ: ÆëÏ »ñµ ѳí³ïáõÙ »ë, ëñïáí áõ Ñá·áí ³ÕáÃáõÙ ²ëïÍáõÝ, ³å³ ·áñÍ»ñ¹ ѳçáÕáõÃÛ³Ùµ ÏÁݹ³Ý³Ý:

   øñÇëïáÝÛ³ »Ù, áñáíÑ»ï¨ ÙÇßï ³ÕáÃáõÙ »Ù ¨ ÷áñÓáõÙ ½áõñ ï»ÕÝ ²ëïÍá ³ÝáõÝÁ ãï³É: ²ß˳ïáõÙ »Ù ã»ñ¹í»É, ù³ÝÇ áñ ²ëïí³Í ³ë»É¿, áñ ¹³ ¿É ¿ Ù»Õù / µ³óÇ ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³Ý³ÏáõÙ ïñíáÕ »ñ¹áõÙÇó/: Þ³ï»ñÝ Çñ»Ýó ß³ÑÇ Ñ³Ù³ñ »ñ¹íáõÙ »Ý íϳ µ»ñ»Éáí ïÇñáçÁ: ¸³ ²ñ³ñãÇ ÏáÕÙÇó ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¿: ÆëÏ »Ã» áõËï »ë ³ÝáõÙ, ³å³ å³ñï³íáñ »ë ³Ýå³ÛÙ³Ý Ï³ï³ñ»É, »Ã» áã, ëï³óíáõÙ ¿ ëïáõÙ »ë ²ëïÍáõÝ: ºë ÷áñÓáõÙ »Ù ½áõñ ï»ÕÁ ã»ñ¹í»É áõ ²ëïÍá ³ÝáõÝÁ ãï³É:

  §ÐÇßÇñ ß³µ³Ã ûñÁ ¨ ëáõñµ å³ÑǦ: ²Ûë å³ïíÇñ³ÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñ µ³ñáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳݹ»å Ñá·³ï³ñ, ѳëϳóáÕ ÉÇÝ»ÉÁ ·áñÍáí ³å³óáõó»ë: î»ñÝ ³Û¹ å³ïíÇñ³ÝÁ ѳëï³ï»ó, áñå»ë½Ç Ù³ñ¹Ý ³ß˳ñÑÇ ·áñÍ»ñÇó Ïïñí»Éáí, Ù³ñÙÝÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ññ³Å³ñí»Éáí ³Û¹ ûñÁ Ùï³ÍÇ Çñ ѳíÇï»Ý³Ï³Ý Ñá·áõ Ù³ëÇÝ: /ºµñ³Û»ñ»ÝÇó ß³µ³ÃÁ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ѳݷÇëï, ÇëÏ ³í»ÉÇ ËáñÝ ÇÙ³ëïáí`  ·áñͳ¹áõÉ/:

  øñÇëáÝÛ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ²ëïÍá ³Ûë å³ïíÇñ³ÝÁ` ß³µ³Ã ûñÁ ÷á˳ñÇÝí»É ¿ ÏÇñ³ÏÇ ûñáí, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ûñÁ ѳñáõÃÛáõÝ ³é³í î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÁ: ²ÛëåÇëáí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏÇñ³ÏÇ Ñ³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõÙ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ å³ï³ñ³·: ºë Ù³ëݳÏóáõÙ »Ù ³Û¹ å³ï³ñ³·Ý»ñÇÝ, ³ÕáÃáõÙ, ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝáõÙ, áñ »ë ϳÙ, áõ, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳñóáõÙ ²ëïí³Í ÇÙ ÏáÕùÇÝ ¿ / »ë ¹³ ½·áõÙ »Ù/, ËݹñáõÙ »Ù, áñ ÙÇßï ѳçáÕáõÃÛáõÝ å³ñ·¨Ç ÇÝÓ ¨ ÃáõÛÉ ãï³ ß»Õí»É ×Çßï ׳ݳå³ñÑÇó:

  ÎÇñ³ÏÝûñÛ³ å³ï³ñ³·Ý»ñÇó Ñ»ïá ³Ù»Ý ùñÇëïáÝÛ³, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ »ë, å»ïù ¿ µ³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñÇ ßñç³å³ïÇ Ï³ñÇù³íáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳݹ»å: î»ñÝ ³ë»É ¿. §êÇñ»ó»ù ÙÇÙÛ³ó, ÇÝãå»ë áñ ºë Ó»½ ëÇñ»óǦ:

  ÎÛ³ÝùáõÙ ³Ù»ÝÇó óÝÏÁ ÍÝáÕÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù í»ñ »Ý ³Ù»Ý µ³ÝÇó: ºë ß³ï ëÇñáõÙ ¨ ѳñ·áõÙ »Ù ÍÝáÕÝ»ñÇë, áñáÝù ÙÇßï ÏáÕùÇë »Ý áõ ó³Ýϳó³Í ѳñóáõÙ ³ç³ÏóáõÙ »Ý: Üñ³Ýù, ѳïϳå»ë Ù³Ûñë, ÙÇßï ËáñÑáõñ¹Ý»ñ »Ý ï³ÉÇë ÇÝÓ: ºë ÙÇßï ÏÉÇݻ٠Ýñ³Ýó ÏáÕùÇÝ:

  ºë ùñÇëïáÝÛ³ »Ù, áñáíÑ»ï¨ Ý»ñ»É ·Çï»Ù áõ ëñïáõÙë áË ã»Ù å³ÑáõÙ: øñÇëïáÝÛ³ »Ù, áñáíÑ»ï¨ Ù³ñ¹ ã»Ù ëå³ÝÇ, »Ã» ÁÝï³ÝÇùë íï³Ý·Ç ï³Ï ãÉÇÝÇ: äáÕáë í³ñ¹³å»ïÁ Ñáñ¹áñ»É ¿ ³ë»Éáí. §²ëïí³Í ³ë»É ¿, ÃßݳÙǹ ëáí³Í ¿` ѳó ïáõñ, ͳñ³í ¿` çáõñ ïáõñ, µ³Ûó »Ã» ³Û¹ µáÉáñÇó Ñ»ïá ·³ÉÇë ¿ ³½·Ç¹ ëñµáõÃÛáõÝÁ åÕÍ»Éáõ, ù»½ áõ ÁÝï³ÝÇùǹ áãÝã³óÝ»Éáõ, ¹áõ Ýñ³Ý áñå»ë ³ñÛáõݳñµáõ ·³½³Ý ¹ÇÙ³íáñÇ, áõ ѳٳñӳϳµ³ñ ëå³ÝÇñ Ýñ³Ý, ù³Ý½Ç ²ëïÍá ϳÙùÁ ѳϳé³ÏÝ ¿¦:

  ÆëÏ ßݳݳÉÝ ³Ù»Ý³Ù»Í Ù»ÕùÝ ¿: ²ÛÝ ù³Ý¹áõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ, ¨ ³ß˳ñÑÁ ÉóÝáõÙ ã³ñáõÃÛ³Ùµ:

   ºñµ»ù áãÇÝã ã»Ù ·áÕ³ó»É áõ ã»Ù ·áճݳ: §Ð³ñ³ÙÁ ѳɳÉÝ ¿É ¿ Ñ»ïÁ ï³ÝáõÙ¦,-³ëáõÙ ¿ ï³ïë: àõëïÇ ³Ý³½ÝÇí ׳ݳå³ñÑáí Ó»éù µ»ñ³ÍÝ »ñµ»ù ѳçáÕáõÃÛáõÝ ãÇ µ»ñÇ:

  ²ß˳ïáõÙ »Ù ãëï»É, ù³ÝÇ áñ ÙÇ ÷áùñ ëáõïÁ Óݳ·Ý¹ÇÏÇ ÝÙ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ·Éáñí»É-·Éáñí»É áõ ¹³éÝ³É ÙÇ Ñëϳ Óݳ·áõݹ: ºí ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý` ëáõïÁ 40 ûñ ¿ ï¨áõÙ:

  гí³ïáõÙ »Ù, áñ ÙÇ ûñ »ë ¿É »Ù ѳëÝ»Éáõ ѳçáÕáõÃÛ³Ý ¨ ã»Ù ݳ˳ÝÓáõÙ áã áùÇ, ³ãù ãáõݻ٠áõñÇßÇ áõÝ»óí³ÍùÇ íñ³: ÆÝãå»ë êáõñµ ¶ñùáõÙ ¿ ·ñí³Í. §Ü³Ë³ÝÓÝ áõñÇßÇ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÁ ѳٳñáõÙ ¿ Çñ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ Ýñ³Ýó ѳçáÕáõÃÛáõÝÁ` Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÁ¦:

  Ð³×³Ë »Ù ·ÝáõÙ »Ï»Õ»óÇ áõ ³ÕáÃáõÙ áã ÙdzÛÝ ÇÝÓ, ³Ûɨ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ: ºë ùñÇëïáÝÛ³ »Ù áõ ÙÇßï Ïϳï³ñ»Ù ²ëïÍá å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ, ãå»ïù ¿ ÙdzÛÝ ³ÝáõÝáí ÉÇÝ»É ùñÇëïáÝÛ³, ³ÛÉ Ý³¨ ÏÛ³Ýùáí áõ ·áñÍáí:

   èáõµÇݳ ê³ý³ñÛ³Ý

 

     


Բաժինը` ՀՈԳԵՎՈՐ | Դիտումներ` 1659 | | Վարկանիշ: 5.0/1
Մեկնաբանություններ` 1
1 Famesjoync  
0
india drug manufacturers levitra
http://levitragls.com - levitra 20 mg
levitra online paypal
<a href="http://levitragls.com">levitra online
</a> - levitra brand
levitra tadalafil 20mg tablets bbs.cgi?id=

Имя *:
Email *:
Код *:
«  Սեպտեմբեր 2011  »
ԵրկԵրեՉորՀինՈւրբՇաբԿիր
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
MADE BY HAYK KISEBLYAN 'c' 2024